Barnevernrett

Barnevernrett

Barnevernrett omhandler barn og ungdoms krav på forsvarlig omsorg. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn slik omsorg, og norsk barnevernlovgivning bygger på det biologiske prinsipp – barn skal, så sant det er forsvarlig, vokse opp hos sine foreldre. Barnevernloven har som formål å sikre at mindreårige som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Link til barnevernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100