Fast eiendom

Fast eiendom

Fast eiendom er i juridisk sammenheng grunn, samt eventuell bebyggelse som finnes på denne. Alle faste eiendommer skal matrikuleres, det vil si tildeles et gårdnummer og bruksnummer, slik at de kan identifiseres.

Rettigheter til fast eiendom, som for eksempel eiendomsrett, panterett eller servitutter kan registreres (tinglyses) på eiendommens blad i grunnboka. Ulike måter en fast eiendom kan registreres som er blant annet grunneiendom, festetomt eller som en seksjon.

Naboforhold reguleres ved naboloven.

Eiendomsoverdragelser reguleres av avhendingsloven, som også gir regler for når det foreligger mangler ved fast eiendom, hvorledes reklamasjoner skal fremsettes, mangelsbeføyelser m.m.

Link til avhendingsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-03-93

Link til naboloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15