Hvis ditt behov for juridisk bistand kan dekkes på annen måte/gjennom andre ordninger, vil du som hovedregel ikke kunne motta fri rettshjelp. Dette gjelder for eksempel hvis du har en forsikring som dekker dine utgifter til juridisk bistand eller du er medlem i en forening som dekker slike utgifter. Det samme gjelder hvis det offentlige kan gi deg opplysninger og veiledning om saken som du søker fri rettshjelp til. I slike tilfeller må du benytte deg av disse alternative ordningene.  

For å motta fri rettshjelp må du ha bruttoinntekt og nettoformue under fastsatte grenser. For enslige er inntektsgrensen kr 246 000 og formuesgrensen kr 100 000. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal deres samlede bruttoinntekt og nettoformue legges til grunn. Inntektsgrensen er da kr 369 000 og formuesgrensen kr 100 000.

Det er brutto inntekt på årsbasis som legges til grunn. Inntekt som det ikke betales skatt av skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Informasjon om din økonomi oppgir du i egenerklæringsskjemaet. Økonomien dokumenteres med kopi av selvangivelse, lønnslipp eller trygdeutbetalinger.

Ved vurdering av større formuesverdier, for eksempel bolig, fritidsbolig, bil og fritidsbåt er det ligningsverdi ved siste skatteligning som skal legges til grunn. Ved denne vurderingen sees det bort fra formue som består av egen bolig eller driftsmidler av normal verdi. Når en ektefelle har fått utlagt en kontantandel på skiftet og hele eller vesentlig deler av beløpet brukes til bolig innen rimelig tid, anses kontantbeløpet bundet i bolig.

Selv om din inntekt og formue er over de fastsatte grensene, kan du unntaksvis motta fri rettshjelp hvis utgiftene til juridisk bistand blir betydelig i forhold til din inntekt og formue. 

Noen saker er av så stor betydning for den det gjelder at man har krav på fritt rettsråd uavhengig av inntekt og formue. Dette gjelder for eksempel i klager over avslag på asylsøknad og enkelte typer erstatningssaker.  Disse sakene er prioriterte på stadiet for fritt rettsråd.

I andre saker som er gjort prioritert på stadiet for fritt rettsråd, må du ha inntekt og formue under de fastsatte grensene som vist til over. Dette gjelder blant annet saker om ekteskap, skifte og barn, personskade, usaklig oppsigelse fra bolig eller arbeid, voldsoffererstatning og klager i trygdesaker.

Unntaksvis kan det også gis fritt rettsråd i andre saker hvis saken berører deg i spesielt stor grad og den ligner på de prioriterte sakstypene.

Du finner mer informasjon om hvilke saker du kan få fritt rettsråd til i rettshjelploven § 11. 

Uavhengig av din inntekt og formue har du krav på fri sakførsel i enkelte prioriterte saker. Slike saker er blant annet barnevernssaker for fylkesnemnda, voldsoffererstatningssaker mot gjerningsperson og i saker om tvangsekteskap.

I andre prioriterte fri sakførselsaker, må du ha inntekt og formue under de fastsatte grensene. Dette gjelder for eksempel familiesaker som skifte, barn og ekteskap, personskadesaker, usaklig oppsigelse fra bolig eller arbeidsforhold.

Unntaksvis kan det også gis fri sakførsel i andre saker hvis saken berører deg i spesielt stor grad og den ligner på de sakstypene som er gjort prioriterte på dette stadiet.

Du finner mer informasjon om hvilke saker du kan få fri sakførsel til i rettshjelploven §§ 16 og 17.  

Dersom du mottar fri rettshjelp, skal du betale en egenandel av utgiftene hvis du har en årlig bruttoinntekt på kr 100 000 eller mer. Egenandelen kan ikke bortfalle eller reduseres. Dersom du får fri rettshjelp i en sak hvor det ikke gjelder inntekts- og formuesgrenser, skal du imidlertid ikke betale egenandel.

Hvis du mottar fritt rettsråd er egenandelen én gang salærsatsen, per 1. januar 2015 kr 970. Mottar du fri sakførsel er egenandelen 25 % av utgiftene, oppad begrenset til 5 x salærsatsen, det vil si kr 4 850.

Egenandelen kreves inn av din advokat/rettshjelper, og den skal i utgangspunktet betales på forskudd.

 

 

 

Gratis svar på spørsmål innen noen timer!

© 2014 Advokatfirmaet Ulf E. Hansens - All rights reserved.

Utviklet av Netconsulting AS