Personvernerklæring –klient

Personvernerklæring –klient

Vi som advokater har lovpålagt taushetsplikt om alt vi blir kjent med som følge av oppdraget.

Fra og med den 25. mai 2018 får EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation 2016/679 (også kalt «GDPR»), virkning for norske virksomheter, herunder advokater.

Forordningen, og den nye personopplysningsloven, regulerer vår behandling av personopplysninger, og har et videre anvendelsesområde enn den profesjonsbestemte taushetsplikt.

«Personopplysninger» er i denne sammenheng enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person. Hvilke opplysninger, og omfanget, vil naturligvis være avhengig av oppdragets art. «Behandling» omfatter all innsamling, lagring, utlevering og annen bruk av slike personopplysninger.

Vår innhenting og behandling av personopplysninger knytter seg utelukkende til utførelse av det enkelte oppdrag, jf. pkt. I i det ovenstående, og vil ikke bli benyttet til andre formål.

I forbindelse med utførelsen av vårt oppdrag, har vi et saklig begrunnet behov for å innsamle og bruke personopplysninger både om deg og andre som er involvert i saken. Vi vil regulært innhente opplysninger av slik art. Dette både for en riktig og effektiv sakshåndtering, kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker), etablering av klientforholdet, klientadministrasjon, informasjon om motparter og tredjeparter, fakturering, sikkerhet (f.eks. logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser) m.m.

Personsensitiv informasjon som sendes digitalt blir enten kryptert eller formidlet via plattformer med sikret innlogging med BankId (Altinn, domstolens Aktørportal, DigiPost eller tilsvarende.

Dersom personopplysninger som allerede er samlet inn senere skal brukes til et annet formål enn det de er blitt samlet inn for, må dette bygge på et særskilt samtykke, lov eller følge av en forenlighetsvurdering. Erfaringsmessig skjer det så godt som aldri i vår praksis, og skulle det bli nødvendig vil du i tilfelle bli orientert om dette på forhånd. Personopplysninger vil ikke bli overført til tredjestater.

Hvor lenge personopplysningene lagres er ikke mulig å angi. Dels er dette avhengig av oppdragets varighet, art og utvikling, og dels av annen lovgivning (f.eks. hvitvaskingsloven).

Du har rett til innsyn i personopplysningene, og til en viss grad rett til å få disse korrigert, slettet eller begrenset. Mer informasjon om dette vil du kunne få hos Datatilsynet (www.datatilsynet.no), som også er klageorgan for saker vedr. personopplysningsloven.