PRISINFORMASJON

Salær

Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet og resultat. Timeprisen, som varierer fra 2.000 til 2.500 inklusive moms, avtales ved etablering av det enkelte oppdrag. 

Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 15 minutter.

Påløpt salær vil, dersom ikke annet er avtalt, avregnes fortløpende og senest annenhver måned. Av hver faktura vil det fremgå en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall som fakturaen omfatter.

Salærets forfall vil fremgå av fakturaen, som regel 14 dager etter fakturadato. Etter forfall beregnes lovens morarente.

Utlegg som klienten skal dekke, skal være særskilt avtalt. Dette gjelder ikke dersom de er en integrert del av oppdraget og nevnt ovenfor. Utlegg vil bli fakturert sammen med salæret, eller separat dersom størrelsen på utlegget tilsier det.

Eventuelle reiseutgifter avregnes i henhold til det offentlige reiseregulativ.

En gjør oppmerksom på at eventuelle rettergangsskritt vi foretar i anledning saken som regel medfører rettsgebyr som klienten vil stå ansvarlig for.

 

Sakens utfall / saksomkostninger

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd eller vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Salær i spesielle sakstyper:

  • Straffesaker I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret, men dette kan kreves erstattet av politiet hvis saken henlegges.
  • Barnevernssaker I saker om tvangsinngrep etter barnevernloven, være seg omsorgsovertakelse, samværsfastsettelse, atferdsplasseringer eller akuttvedtak, så dekkes de private parters utgifter til advokat i sin helhet av det offentlige. For bistand under en barnevernundersøkelse vil advokatutgifter av og til kunne dekkes av kommunen etter søknad, eller gjennom ordningen om fri rettshjelp.
  • Tvangssaker I tvangssaker for øvrig, og som behandles av fylkesnemndene, vil advokatbistanden være dekket i sin helhet gjennom det offentlige.

Fri rettshjelp/fri sakførsel

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt / formue, vil det etter søknad kunne innvilges fri rettshjelp, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene. Rettshjelpen kan gis som fritt rettsråd eller fri sakførsel.

Forsikringsdekning

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.