Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning

En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Det kan dreie seg om for eksempel arbeidsforhold, familiesaker, eiendomsgrenser, økonomi og saker mot det offentlige.Med unntak av barnefordelingssaker, behandles de aller fleste sivile saker  etter reglene i tvisteloven.

Tvisteloven sikter mot en effektiv behandling av sivile tvister i domstolene og har bl.a. egne bestemmelser om småkrav, dvs. krav under kr. 125 000,-.

Link til tvisteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90

Link til domstolsadministrasjonen: http://www.domstoladministrasjonen.no/