Strafferett og straffeprosess

Strafferett og straffeprosess

Strafferett og straffeprosess omhandler reglene om forbrytelse og straff, og hvordan straffbare handlinger skal etterforskes og behandles i rettsapparatet. Strafferetten deles gjerne skjematisk inn i to deler; en alminnelig og en spesiell del. I den alminnelige delen behandles de reglene som er felles for de fleste straffbare handlinger, blant annet vilkårene for å straffe, reaksjonene som ilegges den skyldige og fullbyrdelse av reaksjonene. Den spesielle strafferett behandler de enkelte straffebud, som beskriver den enkelte straffbare handling.

Link til straffeloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10

Link til straffeprosessloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25